13. Oktober 2012 3D SchweizerMeisterschaft, Spittelberg-Olten, Samstag

Samstag 1
Video 1, Video 2, Video 3 
Samstag 1 Bilder von Kunz Edi
Sonntag 1
Sonntag 1 Bilder von Kunz Edi

Photos:  Joe Rohrer